Pogosta vprašanja

1.       Kdo je zavezanec po Zakonu o zaščiti prijaviteljev?

Zavezanci za vzpostavitev notranje poti za prijavo so:

–          vsi subjekti javnega in zasebnega sektorja, ki zaposlujejo najmanj 50 oseb,

–          subjekti na področju zdravstva ali  okolja, ki zaposlujejo najmanj 10 oseb,

–          lokalne samoupravne skupnosti ne glede na število zaposlenih.

Zavezance za vzpostavitev zunanje poti za prijavo taksativno našteva zakon (npr. Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Komisija za preprečevanje korupcije, Informacijski pooblaščenec …)

2.       Kakšne so obveznosti zavezancev po Zakonu o zaščiti prijaviteljev?

Zavezanci za vzpostavitev notranje poti za prijavo morajo določiti varen kanal za prijavo, sprejeti ukrepe za preprečitev razkritja identitete prijavitelja, imenovati zaupnika, sprejeti notranji akt z opisom poti za prijavo, zagotoviti informacije o poti za prijavo zaposlenim in ostalim v delovnem okolju in letno poročati Komisiji za preprečevanje korupcije.

3.       Kdo je lahko zaupnik in kdo ne more biti?

Zaupnik je lahko samo nekdo izmed zaposlenih v organizaciji zavezanca in nikakor zunanja oseba. Svoje delo mora opravljati skrbno, zaupno in samostojno, pri čemer ni vezan na navodila v posamezni zadevi. Najverjetneje mora biti zaupnik nekdo, ki v organizaciji nima konflikta interesov.

4.       Ali mora biti zaupnik zaposlen pri nas?

Da, zaupnik mora biti nekdo izmed zaposlenih v organizaciji.

5.       Ali lahko dobim kazen, če ne imenujem zaupnika? Kdo bo to preverjal?

V kolikor ne vzpostavite notranje poti za prijavo ste v prekršku, ki je sankcioniran z globo:

–          pravna oseba: od 2.000 do 4.000 EUR,

–          srednja ali velika gospodarska družba: od 3.000 do 6.000 EUR,

–          samostojni podjetnik ali posameznik, ki sam opravlja dejavnost: od 1.000 do 2.000 EUR,

–          odgovorna oseba: od 300 do 2.000 EUR.

Za vodenje postopka in odločanje je pristojna Komisija za preprečevanje korupcije.

6.       Kakšna je lahko prijavna pot za prijavo?

Kanal za prijavo mora biti varen in zaupen. Zavezanec ga mora določiti z notranjim aktom in seznaniti zaposlene. Prijavo se lahko poda preko elektronskega naslova, telefonske številke, po pošti na sedež zavezanca, osebno pri zaupniku, preko varne platforme ipd.

7.       Na kaj mora paziti zaupnik oz. kakšen je postopek?

Zaupnik mora prijavo evidentirati, preizkusiti in obravnavati, pri čemer mora varovati identiteto prijavitelja. Enkrat letno mora poročati Komisiji za preprečevanje korupcije. Prijavitelju mora zagotoviti informacije o zaščiti in postopkih za zunanjo prijavo ter o pravnih možnostih, kadar je prijavitelj deležen povračilnih ukrepov. 

8.  Kdo se šteje za prijavitelja?

Prijavitelj je lahko vsaka fizična oseba, ki je zaposlena oziroma je vključena v delovni proces zavezanca (prostovoljstvo, pripravništvo, vajeništvo, pogodbeno delo, študentsko delo, kandidat v razpisnem postopku, podizvajalec, dobavitelj …). 

9. Kdaj se uporabi zunanja pot?

Zunanja pot za prijavo se uporabi, če notranja pot za prijavo ni vzpostavljena, če notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati, ali če prijavitelj meni, da obstaja tveganje povračilnih ukrepov v primeru notranje prijave.

10. Katere kršitve se lahko prijavijo?

Predmet prijave so lahko kršitve predpisov, ki veljajo na območju Republike Slovenije. Prijavitelj, ki naklepno prijavi neresnične informacije se lahko kaznuje z globo od 400 do 1.200 EUR.