PRAVILNIK O VZPOSTAVITVI POTI ZA PRIJAVO PO ZAKONU O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV (ZZPri)

V naši organizaciji smo kot zavezanec po Zakonu o zaščiti prijaviteljev sprejeli Pravilnik o notranji poti za prijavo kršitve predpisov in zaščiti prijaviteljev in določili notranjo pot za prijavo kršitve predpisov. Notranja pot za prijavo je namenjena zaposlenim in drugim osebam v delovnem okolju zavezanca (tudi dobaviteljem, kupcem, pogodbenim partnerjem ipd.). Želimo da notranjo pot izkoristite preden podate prijavo zunanjim inšpekcijam, nadzornikom ipd. Notranja pot ni namenjena reševanju sporov med sodelavci ali npr. mobingu. Prijava se poda zaupniku, ki je imenovan s posebnim sklepom.

ZAVEZANEC

naziv: OŠ Kostanjevica na Krki

naslov: Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica na Krki

NOTRANJA POT ZA PRIJAVO

Notranja pot za prijavo je namenjena prijavi kršitev predpisov, za katere posamezniki, ki so v delovnem ali podobnem razmerju z zavezancem (v nadaljevanju: prijavitelj), izvejo v delovnem okolju. Prijavitelj poda prijavo zaupniku pisno ali ustno. Za podajo pisne prijave priporočamo poseben naš obrazec za podajo prijave.

Prijavitelj lahko kršitev sporoči zaupniku preko:

elektronske pošte: zaupnik@osgorjup.si
telefona: 040 524 650
pošte: Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica na Krki, s pripisom “Prijava po ZZPri”

Identiteta prijavitelja je znana le zaupniku in je brez njegovega izrecnega soglasja ni dovoljeno razkriti nikomur. Poskus ugotavljanja identitete prijavitelja ali razkritje njegovih podatkov predstavljata prekršek. Vsebina prijave bo po potrebi razkrita posameznikom, ki bodo sodelovali v procesu odpravljanja prijavljenih kršitev.

Prijavitelj lahko poda tudi anonimno prijavo. V kolikor želi biti obveščen o postopku mora v prijavi opredeliti na kakšen način ga lahko zaupnik kontaktira.
Notranjo prijavo lahko poda prijavitelj, ki je fizična oseba in je podal prijavo o kršitvi predpisov Republike Slovenije znotraj svojega delovnega okolja pred potekom dveh let od prenehanja kršitve ter prijavljene informacije niso očitno neresnične. Prijava se lahko nanaša na dejansko, morebitno ali grozečo kršitev oziroma sum kršitve. Dobroverni prijavitelj je upravičen do zaščitnih in podpornih ukrepov po Zakonu o zaščiti prijaviteljev, če se proti njemu zaradi prijave izvajajo povračilni ukrepi. Lažna prijava predstavlja prekršek.
Zaupnik prijavitelju po potrebi izda potrdilo o vložitvi prijave, v kolikor ga prijavitelj potrebuje v drugih upravnih in sodnih postopkih.

NOTRANJI AKT

Zavezanec je na podlagi določb Zakona o zaščiti prijaviteljev sprejel Pravilnik o notranji poti za prijavo kršitve predpisov in zaščiti prijaviteljev, ki določa način in postopek prijave kršitve predpisov in določa zaupnika. Pravilnik je dostopen na običajen način, kjer so zbrani tudi drugi naši notranji akti in pravilniki ter na https://osgorjup.prijavitelj.si

ZUNANJA POT ZA PRIJAVO

Če po mnenju zaupnika notranje prijave ni mogoče učinkovito obravnavati ali če prijavitelj meni, da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov, lahko informacijo o kršitvi poda preko zunanje poti za prijavo. Zaupnik prijavitelju nudi pomoč v primeru zunanje prijave in sodeluje z organom za zunanjo prijavo, kadar je to potrebno zaradi obravnave prijave pred organom za zunanjo prijavo.
Organe za zunanjo prijavo določa Zakon o zaščiti prijaviteljev in naslednji:
Organi za zunanjo prijavo so:

1. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije,
2. Agencija za trg vrednostnih papirjev,
3. Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence,
4. Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa,
5. Agencija za zavarovalni nadzor,
6. Agencija za javni nadzor nad revidiranjem,
7. Banka Slovenije,
8. Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
9. Finančna uprava Republike Slovenije,
10. Tržni inšpektorat Republike Slovenije,
11. Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja,
12. Informacijski pooblaščenec,
13. Inšpekcija za informacijsko varnost,
14. Inšpekcija za sevalno in jedrsko varnost,
15. Inšpekcija za varstvo pred sevanji,
16. Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
17. Inšpektorat Republike Slovenije za delo,
18. Inšpektorat za javni sektor,
19. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor,
20. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke,
21. organi nadzora v skladu s predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji,
22. Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije,
23. Slovenski državni holding in
24. Komisija za preprečevanje korupcije.

ZAŠČITNI UKREPI

Zaščitni ukrepi po Zakonu o zaščiti prijaviteljev, ki se zagotavljajo prijaviteljem glede na vrsto povračilnih ukrepov so:

prepoved razkritja identitete prijavitelja in zaupnost,
izključitev odgovornosti prijavitelja za razkritje,
sodno varstvo in začasne odredbe v primeru povračilnih ukrepov,
brezplačna pravna pomoč, nadomestilo za primer brezposelnosti in psihološka podpora.

Zaupnik in Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: KPK) v nadaljnjih postopkih na podlagi prijave svetujeta prijavitelju glede zaščitnih ukrepov in mu pomagata v okviru svojih pristojnosti. KPK prijavitelju na njegovo zahtevo izda potrdilo o upravičenosti do zaščite z namenom uveljavljanja zaščitnih ukrepov. 

DOKUMENTI

Pravilnik o notranji poti za prijavo kršitve predpisov in zaščiti prijaviteljev
Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe
Obrazec za notranjo prijavo